تعیین ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی در سطح های افقی و شیب دار

 

در تجربه های روزانه دیده ایم که اگر جسمی که دارای جرم سنگینی است در یک سطح افقی قرار داشته باشد را حرکت دهیم باید نیروی بزرگی را به آن وارد کنیم ، اگر این نیرو کم باشد جسم ساکن می ماند ولـی اگر نیروی کافی به آن وارد کنیم جسم شروع به حرکت می کند ، اگر پس از آن دیگر به آن نیروی  وارد نکنیم جسم پس از مدتی کوتاه از حرکت می ایستد می دانیم که در این حالت نیروی در خلاف حرکـت جسم به آن وارد می شود که باعث می شود جسم از حرکت بایستد که به این نیرو ، نیروی اصطکاک می گوییم .


ادامه مطلب ...